CYFLWYNO'R FFYDD BAHÁ'Í

CYFRES FFEITHIAU SYLFAENOL

Y FFYDD BAHÁ'Í

Mae sawl miliwn o bobl yn y byd yn dilyn crefydd y Ffydd Bahá'í, a'r rheiny'n dod o bob gwlad a phob cefndir. Mae'r bobl hyn i gyd yn credu yn undod y ddynoliaeth - bod pob person yn bwysig, ac y dylai'r byd fod yn un wlad a redir er lles pawb.

CYFLWR Y BYD

Mae pobl Bahá'í yn poeni'n fawr am gyflwr ein byd. Maent yn teimlo bod angen i ni gael agwedd fwy ysbrydol, llai hunanol tuag at y byd hwn a bod angen i ni fyw mewn harmoni a'n hamgylchedd. Lle bynnag y bydd pobl Bahá'í yn byw, byddant yn ceisio cynorthwyo pobl ym mha fodd bynnag y gallant. Os ydyn nhw'n byw mewn pentref yn y Trydydd Byd, byddant yn trefnu prosiect ysgol, ffermio neu iechyd a fydd o fudd i bawb. Ym mhob gwlad mae sawl ffordd y gall y Bahá'í fod yn ddefnyddiol.
Yn anad dim, mae pobl Bahá'í yn gwneud popeth yn eu gallu i hyrwyddo heddwch yn y byd - trwy ymuno a grwpiau eraill a'u cefnogi a chynnig eu syniadau hwy eu hunain ar gyfer cynhadledd heddwch ryngwladol. Dim ond pan fydd gennych heddwch a chydweithrediad y bydd modd datrys nifer fawr o broblemau'r byd.

BYWYD BOB DYDD

Bob dydd, dylai dilynwyr y ffydd Bahá'í droi at Dduw mewn gweddi. Bob bore a bob gyda'r nos, dylent ddarllen ysgrythu- rau Bahá'í, myfyrio arnynt a cheisio'u rhoi ar waith.

Mae nifer o lyfrau'n cynnwys ysgrythur Bahá'í ond dyma ychydig o enghreifftiau ohonynt:

" Trowch eich meddyliau i gyd i gyfeiriad dod a llawenydd i galonnau."

"Ymdrechwch fel bo'ch gweithredoedd o ddydd i ddydd yn weddiau hardd"

"Peidiwch ag ystyried neb yn ddieithryn; yn hytrach, ystyriwch bob dyn yn gyfaill."

"Paid ag anadlu pechodau eraill a thithau'n bechadur dy hun."

"Meddylia bob amser am roi gwasanaeth i bob aelod o'r hil ddynol."

Efallai ei bod hi'n anodd byw yn ol dys- geidiaeth Bahá'í ond ni allwn ond gwneud ein gorau.

Trwy gyfrwng gweddi, byddwn yn dar- ganfod beth y gallwn ei wneud i wella'n hunain a gwasanaethu'n cyd-ddynion a dod o hyd i'r nerth i wneud hynny.

Cred y Bahá'í mai ein diben yn y bywyd hwn yw dysgu a datblygu fel ein bod yn nes at Dduw pan symudwn ymlaen i'r byd nesaf.

BYWYD Y GYMUNED BAHÁ'Í

Bydd pobl Bahá'í yn cyfarfod yn aml i weddio, i drafod materion lleol, i fwyn- hau cwmni ei gilydd ac i ddod i adnabod ei gilydd. Gelwir hyn yn "wledd". Lle na fydd ond ychydig o bobl y Ffydd, byddant yn cyfarfod yng nghartref rhywun. Lle bydd pentref cyfan yn bobl Bahá'í, byddant yn codi canolfan. Mewn rhai mannau yn y byd, mae Tai Addoli mawr sy'n agored i bawb beth bynnag y bo'u crefydd.

Bydd pobl Bahá'í yn aml yn cynnal cyfarfodydd bychain yn eu cartrefi i bobl sy'n dymuno dod i siarad a dysgu mwy am Grefydd Bahá'í. Fel arfer, gelwir y rhain yn "aelwydydd". Ym mhob ardal leol, bydd y Bahá'í yn ethol cynulliad o naw o bobl sy'n gwneud yn siwr bod popeth yn mynd rhagddo'n llyfn a bod pawb yn hapus. Mae gan bob gwlad gynulliad cenedlaethol a cheir un corff byd eang hefyd.

Y DYFODOL

Mae pobl Bahá'í yn credu y bydd llywodraeth fyd-eang ryw ddydd a fydd yn sicrhau bod pob gwlad yn cael ei thrin yn deg a bod y blaned yn wynebu'r dyfodol mewn cyflwr iach.

Ni fydd gwahaniaethau mawr bryd hynny rhwng y gwledydd cyfoethog a'r gwledydd tlawd, na rhwng pobl gyfoethog a phobl dlawd.

Bydd modd i bob plentyn yn y byd fynd i'r ysgol.

Bydd pawb yn dysgu iaith ryngwladol fel bo modd i ni ddeall ein gilydd yn well.
Bydd menywod yn cael eu trin yn gyfartal a dynion a byddant yn defnyddio'u dylanwad i ddwyn heddwch i'r byd.
Yn y pen draw, pobl y byd sy'n gorfod newid y byd. A rhaid i hynny ddechrau gyda ni'n hunain.

Cyhoeddwyd gan Gynulliad Ysbrydol y Bahá'í yn Warwick.
Cymeradwywyd gan Gynulliad Ysbrydol Cenedlaethol y Bahá'í yng ngwledydd y Deyrnas Gyfunol 27, Rutland Gate Llundain SW7 1PD

Daw pob dyfyniad o ysgrythurau Bahá'í


Return to the Warwick Leaflets Contents